Sorry, this entry is only available in Hebrew.

Course Structure:

יום העיון הינו בן 4 חלקים והוא משלב הרצאות וסדנאות.
משך הזמן הנדרש: 6-8 שעות אקדמיות.

Course Content:

חלק א’ – הרצאה: ערך כבוד האדם ויישומו בתהליכי פיקוד

חלק ב’ – שולחנות עגולים: סוגיות חברתיות ומודל הניתוח הערכי
שיח המפקדים, בחלק זה, יתבסס על מודל לניתוח ערכי המעניק כלים ייחודיים לניתוח תופעות חברתיות, הבנתן וגיבוש המלצות לפעולה, אשר יסייעו להם להבין את התופעות החברתיות, לנתחן ולגבש המלצות להתמודדות איתן.
ניתן לקיים שולחנות עגולים בנושאים כגון:

  • רשתות חברתיות
  • בחירה בחיים
  • השתלבות חברתית
  • שיח מפקדים-פקודים
  • הכשרה וחניכה של מפקדים

* הנושאים משתנים בהתאם לדרגות המפקדים והתחומים הרלוונטים עבורם.

חלק ג’ – הרצאה: אתגרי הפיקוד המשלב
הפיקוד המשלב ” משקף תפיסה מקצועית, לפיה מיומנויות פיקודיות, הפועלות לקידום תחושת השייכות של החייל/ת למערכת הצבאית ולחברה בישראל, הינן חלק אינטגרלי מתפיסת פיקוד מתקדמת.

חלק ד’ – הצגת תוצרים במליאה. המלצות להתמודדות פיקודית עם סוגיות חברתיות.