Sorry, this entry is only available in Hebrew.

Course Structure:

התוכנית המוצעת מורכבת מ-3 יחידות לימוד, אשר כל אחת מהן עומדת בפני עצמה.

Course Content:

הרצאת בסיס: “כשמציאות וכבוד נפגשים” – ערך כבוד האדם בחברה הישראלית.

 

יחידה I: “מפגשים של כבוד” – על כבוד וכבוד האדם של השוטר/ת בתודעה האישית והציבורית.

הרצאה/סדנא נושא משך הזמן
הרצאה כשמציאות וכבוד נפגשים. שעתיים אקדמיות
סדנא סטראוטיפים ועמדות כלפי שוטרים ומשטרה. שעתיים אקדמיות
סדנא התנגשויות של ערכים בעשייה המקצועית ובחיים הפרטיים. שלוש שעות אקדמיות

 

יחידה II: “מפגשים של כבוד” – על כבוד וכבוד האדם במפגש בין השוטר לאזרח

הרצאה/סדנא נושא משך הזמן
הרצאה כשמציאות וכבוד נפגשים. שעתיים אקדמיות
סדנא “משרת הציבור” – חוויות של הדרת כבוד. שעתיים אקדמיות
סדנא מניעת הסלמה במצבי התרסה ופרובוקציות. שלוש אקדמיות

 

יחידה III: “מפגשים של כבוד” – על כבוד וכבוד האדם במפגש בין השוטר למשפחתו

הרצאה/סדנא נושא משך הזמן
הרצאה כשמציאות וכבוד נפגשים. שעתיים אקדמיות
סדנא תלמים של הדרת כבוד בהתמודדות עם לחצי התפקיד. שעתיים אקדמיות
סדנא ללמוד לדבר – תקשורת אישית בתוך המשפחה. שלוש אקדמיות