Sorry, this entry is only available in Hebrew.

Course Structure:

התכנית הינה בהיקף של 14 מפגשים, משך כל מפגש שעתיים אקדמיות.  המפגשים כוללים סדנאות ודיונים בקבוצות קטנות הכוללות עד 20 משתתפים/ות בקבוצה.

Course Content:

נושא:
מפגש 1 מפגש פתיחה: שוויון בין המינים וכבוד האדם. הכרות, תאום ציפיות וחוזה קבוצתי.
מפגש 2 “כבוד האדם בחברה ובחיים הפרטיים” – הקניית מושגי יסוד להבנת ערך כבוד האדם בחברה ככלל ועבור כל משתתף ומשתתפת ברמה האישית.
מפגש 3 “בכל העולם כולו אין עוד ילד/ה או ילדה בדיוק כמותך” –העמקת ההכרות של כל אחת ואחד עם האיכויות האישיות המייחדות אותו/ה.
מפגש 4 “למי, למי יש יותר כבוד” – מאבקי הדרת כבוד בין בני נוער, בין נערות בתוך עצמן ובין נערים בתוך עצמם.
מפגש 5 “לחץ קבוצתי, כבוד האדם ומיגדר” – הבנת המנגנונים האישיים והחברתיים המובילים בני נוער ובנות נוער להפעיל לחץ קבוצתי על חבריהם.
מפגש 6 “חשיבותו של הכבוד הסגולי” –פיתוח אמפתיה לכבודם הסגולי של אנשים אחרים.
מפגש 7 “תקשורת בין אישית מחפיצה” – משמעות ההתייחסות לזולת כאל חפץ לשימוש האחר.
מפגש 8 התנהגויות סיכוניות של בנים ובנות.
מפגש 9 מגדר, שוויון בין המינים וכבוד האדם – מושגי יסוד.
מפגש 10 “על בנים ועל בנות” – יחסי חברות רצויים בין נערים ונערות.
מפגש 11 “הטרדה מינית ואונס – צו החוק וצו המצפון”. (בהתאם לגיל הקבוצה ובשלותה יתמקד המפגש בנושא אונס או הטרדה מינית)
מפגש 12 “בין קנאה לאהבה” – מפגש זה מתמודד עם מיתוסים הנוגעים לנורמות התנהגות של קנאה לעומת נורמות התנהגות של אהבה.
 מפגש 13 “כשל של שתיקה – על מחירים של סודות ואי פנייה לקבלת עזרה”.
מפגש 14 “לגעת באופק” – פיתוח מודעות להגשמה עצמית ולהרחבת כבוד המחייה של בנות ובנים.