Sorry, this entry is only available in Hebrew.

Course Structure:

התוכנית “יחסים של כבוד” מורכבת מסדרה של 7 מפגשים, בני שעתיים כל מפגש והיא מיועדת לכל חברי סגל בית האבות.

התוכנית כוללת שלוש חטיבות לימוד, כל חטיבה בת 2 מפגשים (מפגש עיוני ומפגש קבוצתי-רגשי). בנוסף לכך, הרצאת פתיחה.

 

ייתכנו שינויים בתכנים או בסדר המפגשים, בהתאם לצרכי הסגל.

Course Content:

נושא:
הרצאת פתיחה 4 פנים לכבוד האדם – סוגי הכבוד ויישומיו של ערך כבוד האדם בחיים האישיים והמקצועיים.

 

חטיבה 1 יחסי הגומלין בין הסגל לבין הקשישים – הבנת מרכזיותו של מושג הכבוד עבור אוכלוסיית הקשישים והקשישות ומקומו בקשרים  הנרקמים בין  הסגל לבין דיירי בית האבות.

 

חטיבה 2 יחסי הגומלין בין הסגל למשפחות הקשישים –  דפוסי ההתנהגות של משפחות הקשישים אל מול הסגל  המשפיעים על ההתמודדות של הסגל ועל יחסו למשפחה ועל  יחסו לקשיש/ה.

 

חטיבה 3 יחסי הגומלין בין חברי הסגל – מקומו של הכבוד בדינמיקה בין העובדים וכן יכולתם של העובדים לגדול להתפתח בעבודתם.