Sorry, this entry is only available in Hebrew.

Course Structure:

התוכנית הינה בת 30 שעות אקדמיות. ההרצאות מתקיימות במליאה והסדנאות – בקבוצות קטנות של עד 20 משתתפים/ות.

* ייתכנו שינויים בסדר המפגשים או בתכנם, בהתאם לצרכי המשתתפים.

 

Course Content:

נושא:
מפגש 1 4 פנים לכבוד האדם – תהליכים של בחירה ערכית והשלכותיה על דפוסי ההתמודדות בחיים הפרטיים והמקצועיים.
מפגש 2 תהליכי קבלת החלטות מבוססי ערכים.
מפגש 3 אלימות כמנגנון חברתי – ישראלי לרכישת מעמד וכבוד. מבוגרים ותלמידים/ות בצל מסרים סותרים על אלימות.
מפגש 4 “שופינג של זהויות” – זהויות שונות בצוות המורים; דרגות חופש בבחירת זהות בית ספרית.
מפגש 5 “המבט הקבוצתי – המבט האישי” – איך רואים אותי, ומה חושבים עלי – מודעות ועיוורון בתפיסת ה”אני”.
מפגש 6 אחריות משותפת ובריחה מאחריות – מחירים ורווחים במצבים בהם נדרשת עמידה סמכותית איתנה; כוחה של הקבוצה בביסוס יכולתו של היחיד להתמודד במצבים חברתיים מורכבים.
מפגש 7 בית הספר כקהילה רב תרבותית של צוותים תלמידים/ות והורים.
מפגש 8 תהליכים לבניית סולידריות צוותית וקליטת מורים/ות חדשים בבית הספר.