Sorry, this entry is only available in Hebrew.

Course Structure:

הקורס מתוכנן להיקף של 40 שעות (מוכר לגמול השתלמות).
מומלץ להרחיב את הקורס ב – 40 שעות נוספות, ולשלב בו, בשנה ב’, פרקטיקום מודרך.
הקורס יתקיים בקבוצות של עד 20 משתתפים/ות בקבוצה. מבנה זה יאפשר תרגול והתנסות במיומנויות ובכלים שילמדו.

Course Content:

  • ניהול שיח בינאישי – 14 שעות
    נושאים מרכזיים: תהליכי מתן וקבלת עזרה; תכנון שיחה אישית וניתובה; סוגי שאלות וניסוח שאלות; שיקוף; שימוש בכלים מתודיים מקדמי שיח; השפעת המרואיין על המראיין, הבנת מסרים גלויים וסמויים.
  • יסודות בהנחיית תהליכי חשיבה רבי משתתפים – 16 שעות
    נושאים מרכזיים: ההמון והקבוצה הקטנה – התפתחות החשיבה הקבוצתית; תהליכים דינמיים בקבוצה; תפקיד המנחה; יצירת לכידות קבוצתית; קידום שיח פתוח ותהליכי סעור מוחות; שימוש בתהליכים דינמיים לקידום שיח.
  • רב-תרבותיות בצה”ל – 10 שעות
    נושאים מרכזיים: תרבויות שיח משתנות – יוצאי אתיופיה, דוברי רוסית, חיילי איתן וחיילות חג”מ.

* ייתכן שלב ב’ לקורס – פרקטיקום מודרך.